על החשיבות של ביטוח הדירה

istock-000005125394medium-houses-with-pure-forms

 

פוליסה היא הסכם בין המבוטח לבין חברת הביטוח, על-פיו המבוטח משלם לחברה פרמיה (דמי ביטוח), ובתמורה, אם יתממש הסיכון שעבורו נרכשה הפוליסה, חברת הביטוח תשלם בהתאם להסכם.

חברת הביטוח יכולה לבחור באחת מ-3 דרכי פיצוי:

 • לתקן בפועל את הנזק שנגרם לדירה או לתכולה.
 • לשלם את ערך הנזק במזומן.
 • להחליף את התכולה או חלקים ממנה (אם רכשתם ביטוח תכולה) או להחליף חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות (אם רכשתם ביטוח מבנה).

זכרו, במקרים מסוימים תיאלצו להשתתף בחלק מעלות הנזק, בהתאם לסכום ההשתתפות העצמית שנקבע בפוליסה.

iconBlue

 

פוליסת הביטוח לדירה היא "תקנית", כלומר תנאיה הבסיסיים הם קבועים.  חברת הביטוח רשאית להוסיף כיסויים מעבר לפוליסה התקנית, אך אינה רשאית לגרוע מתנאי הפוליסה.

בחודש יולי 2015 משרד האוצר עדכן את הפוליסה התקנית לביטוח דירה, במטרה לשפר את הכיסוי לטובת ציבור המבוטחים. המידע במדריך זה מתייחס לפוליסה התקנית המעודכנת.

הפוליסה התקנית כוללת שני כיסויים בסיסיים: ביטוח מבנה וביטוח תכולה. ניתן לרכוש את שני הכיסויים או רק אחד מהם.

בנוסף, כוללת הפוליסה התקנית שתי הרחבות: ביטוח סכום נוסף בבית משותף, וביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

מהו מבנה דירה?

מבנה הדירה הוא המבנה של הדירה או הבית שלכם, כפי שצוין בדף פרטי הביטוח, וששימושו העיקרי למגורים. מבנה הדירה כולל את כל רכיבי הבית שהם קבועים או מחוברים אליה חיבור של קבע: מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים ומתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה.

iconBlue

 

מחיר הביטוח למבנה הדירה מושפע מסכום ביטוח המבנה. סכום ביטוח המבנה משקף את עלות בניית הדירה (ללא ערך קרקע), והוא משפיע על גובה התשלום שתקבלו מחברת הביטוח במקרה של נזק למבנה. מומלץ להיוועץ עם גורם מקצועי לצורך קביעת סכום הביטוח.

מפני אילו סיכונים ביטוח מבנה הדירה מגן עליכם?

ביטוח מבנה הדירה מכסה נזקים לדירה שהם תוצאה של המקרים הבאים:

 • אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא קבועה.
 • התפוצצות או התלקחות.
 • רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד. הביטוח אינו מכסה נזקים שנגרמו מדליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם.
 • נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס.
 • מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה.
 • פעולות זדון, חוץ מ-:
  • פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה אינה תפוסה (דירה שאינה תפוסה – דירה שהייתה פנויה למעלה מששים ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מששים ימים רצופים);
  • פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו.
  • פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או על ידי בני משפחתו או בהסכמתם;
 • גניבה, שוד, פריצה, או ניסיון לבצעם, חוץ ממקרה בו הדירה אינה תפוסה.
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני, למעט צונאמי.
 • רעידת אדמה – לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה (בתנאי שהמבוטח לא ויתר על הכיסוי כנגד סיכון זה).

 

הרחבה על כיסוי רעידת אדמה:
הפוליסה התקנית כוללת כיסוי לאובדן או נזק של הדירה ו/או התכולה בגין נזקי רעידת אדמה. באפשרותכם לוותר על כיסוי רעידת אדמה – ויתור זה יכול להיות עבור כל הפוליסה (מבנה ותכולה), פרק המבנה בלבד או פרק התכולה בלבד. בנוסף, באפשרותכםלבחור שיעור השתתפות עצמית שונה לפרק הדירה או פרק התכולה.
חברת הביטוח מחוייבת לתעד ויתור זה ולציין כי ויתרתם על כיסוי זה בדף פרטי הביטוח.
לידיעתכם, במרבית הפוליסות נדרש תשלום השתתפות עצמית בשיעור 10% מסכום הביטוח עבור כיסוי זה. באפשרותכם לבקש מחברת הביטוח השתתפות עצמית נמוכה יותר (בין 2% ל- 10%) אך חשוב לזכור שבמקרה כזה הביטוח יהיה גבוה יותר.
סכום ביטוח המבנה כולל את עלות הבניה של הדירה בלבד ללא ערך הקרקע (בגלל שהקרקע נותרת גם לאחר רעידת האדמה) ולכן הפיצוי שתקבלו יהיה נמוך משווי הדירה. אם הנכם מתגוררים בבית משותף, באפשרותכם לרכוש הרחבה לביטוח סכום נוסף בבית משותף
iconBlue

 

הדירה נפגעה ואינה מתאימה למגורים?
16-07-2016 08-25-16
 
הפוליסה מכסה גם אובדן הכנסות משכר דירה (בדירה מושכרת) או הוצאות בשל שכר דירה לצורך מגורים לכם ולבני משפחתכם (במקרה שנאלצתם לשכור דירה חלופית). תשלום זה הוא לתקופה של עד 12 חודשים, או עד ל-15% מסכום ביטוח המבנה, הנמוך מביניהם, כל עוד הדירה אינה מתאימה למגורים.
 

מהי תכולת דירה?

Diy-Small-Living-Room-Design1-1024x768

 

תכולה דירה היא כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו.
חשוב לדעת! קיימים פריטים שונים שלא כלולים בתכולה כגון:

כלי רכב מנועיים, קרוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס; בעלי חיים; ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מילווה; חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם; זהב, כסף או מתכת יקרה, כשהם במצב גלמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט; כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי תבניות; פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים; ציוד ומלאי המשמשים לעסק בלבד; שיקים, המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי חוב ושטרות למיניהם, כרטיסי נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה; דברים או חפצים הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה ובתנאי שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה (אולם, דברים או חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירה יכוסו עד לגובה של 2% מסכום ביטוח התכולה).

לידיעתכם, בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים, מכוסים גם מחוץ לדירה (לא כולל  סיכון של גניבה), ובתנאי שהתכולה לא נמצאה ברכב או בחוץ לארץ. כיסוי זה מוגבל ל-5% מסכום ביטוח התכולה.
בכל מקרה, כדאי לברר עם חברת הביטוח אם הפוליסה כוללת פריטים שונים שנמצאים בדירתך.

לפרטים נוספים אודות ביטוח התכולה, תוכלו לקרוא בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח – תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן.

iconBlue

 

מחיר הביטוח לתכולת הדירה מושפע מסכום ביטוח התכולה. על סכום ביטוח התכולה לשקף את שווי הפריטים בדירה נכון למועד תחילת הביטוח. סכום ביטוח התכולה משפיע על גובה התשלום שתקבלו מחברת הביטוח במקרה של נזק לתכולה. חברת ביטוח עשויה לשלוח שמאי או סוקר כדי להעריך את שווי הפריטים.

מפני אילו סיכונים ביטוח תכולת דירה מגן עליכם?

ביטוח תכולת הדירה מכסה את התכולה שלכם מפני נזקים שהם תוצאה של אותם מקרים הכלולים בביטוח מבנה הדירה.

לרשימת המקרים תוכלו לקרוא בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח – תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן.

iconBlue

 

אם רכוש שנגנב מכם נמצא בטרם שילמה לכם חברת הביטוח עבור הרכוש, הוא יוחזר לכם ללא תשלום מצד חברת הביטוח וזאת בתנאי שהרכוש שהוחזר לא ניזוק.
אם רכוש שנגנב נמצא לאחר ששילמה לכם חברת הביטוח עבורו, הרכוש יעבור לבעלות חברת הביטוח. יחד עם זאת, באפשרותכם להודיע לחברת הביטוח כי הנכם מעוניינים לקבלו חזרה, תמורת החזרת תגמולי הביטוח שקיבלתם בגינו לחברת הביטוח.
   

הרחבות בפוליסה התקנית

בפוליסה התקנית נקבעו תנאים אחידים לשתי הרחבות שמעבר לכיסויים הבסיסיים – ביטוח סכום נוסף בבית משותף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי. בשלב רכישת הביטוח, תוכלו לבחור האם לכלול הרחבות אלו.

גרים בבית משותף? שקלו האם לרכוש ביטוח סכום נוסף

16-07-2016 08-23-04

 

סכום ביטוח מבנה הדירה מחושב לפי עלות הבנייה בלבד וללא ערך הקרקע (כלומר, עלות בניית דירה השווה בערכה לדירתכם, ללא עלות הקרקע עליה תיבנה הדירה). לכן, אם הנכם מתגוררים בבית משותף וביתכם יינזק כתוצאה מרעידת אדמה – תגמולי הביטוח שתקבלו מחברת הביטוח לא יהיו מספיקים לרכישת דירה חדשה.
אם ברצונכם להגדיל את סכום הביטוח כדי שיסייע לכם לרכוש דירה אחרת, באפשרותכם לרכוש הרחבה זו, אם רכשתם ביטוח מבנה. רכישת ההרחבה תאפשר לכם לקבל תגמולי ביטוח גבוהים יותר, כאשר נגרם נזק בשל רעידת אדמה בשיעור של 70% או יותר מסכום ביטוח מבנה הדירה, וזאת ללא ויתור על הזכויות בקרקע.
אם תרכשו הרחבה זו, סכום הביטוח יוגדל בשיעור של 100% לפחות מסכום ביטוח מבנה הדירה.
תוכלו לקרוא את נוסח הרחבה זו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח – תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הרחבה זו נכללת בפוליסה התקנית ומקנה תשלום לצד שלישי בשל אירוע תאונתי שנגרם לו על ידיכם, בני משפחתכם או עובדי משק בית המתגוררים בביתכם, והביא לאחד מהמקרים הבאים:

 • מוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, ליקוי נפשי או ליקוי שכלי.
 • נזק או אובדן לרכוש צד שלישי.

הרחבה זו נועדה להגן עליכם מפני תביעה נזיקית בסכום גבוה, במקרה שתאונה תתרחש בביתכם. הכיסוי בהרחבה זו יינתן בהתאם לפקודת הנזיקין ובכפוף לחריגי הפוליסה, והסכום שישולם לצד שלישי מוגבל לסכום הנקוב במפרט הפוליסה.

תוכלו לקרוא את נוסח הרחבה זו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח – תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן.

כמו כן, בפוליסה התקנית נקבעו תנאים אחידים לגבי הרחבה לעניין סיכוני מים ונוזלים אחרים – ההרחבה כוללת אובדן או נזק שיגרמו לדירה או לתכולתה ונתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח, כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף.
למידע נוסף לגבי נזקי מים בביטוח דירה, קראו בשקף "הרחבות נוספות".
 
 

הרחבות נוספות

art-152876_1280

 

כיסויים נוספים הקשורים לדירה או לתכולה

חברות הביטוח מציעות לרכוש מגוון כיסויים נוספים, מעבר לכיסויים ולהרחבות שנכללים בפוליסה התקנית. כל כיסוי יגדיל את מגוון הנזקים שהדירה והרכוש שלכם יהיו מוגנים מפניהם, אך עשוי להעלות את המחיר שתשלמו.
להלן פירוט הכיסויים הנפוצים:

 • הרחבה לכיסוי "כל הסיכונים" – אובדן או נזק שנגרם לפריטי תכולה מסוימים (כגון תכשיטים, כלי זהב וכו') מכל סיבה שהיא, ולא כולל החריגים שנקבעו לגבי הרחבה זו בפוליסה.
 • הרחבה לביטוח שבר מתאונה לשמשות, כיורים או מראות.
 • ביטוח אופניים – אובדן או נזק מתאונה לאופניים או גניבת האופניים בשלמותם.
 • ביטוח חבות מעבידים – אם במשך תקופת הביטוח ייגרם נזק גופני לעובד משק בביתכם, ובתנאי שהעובד נמצא בשרותו הישיר של המבוטח ומקבל ממנו שכר בקשר לדירה הנקובה בדף פרטי הביטוח, חברת הביטוח תשפה אתכם עבור הסכומים שתיאלצו לשלם, כולל הוצאות משפט.
 • ביטוח פעילות עסקית בדירה – ביטוח המבנה או התכולה יורחבו לכסות גם פעילות עסקית בדירה, כגון: מרפאה, מספרה, מכון יופי או כל משרד אחר.
 • ביטוח נזקי טרור – הכיסוי יהיה בעבור סכום הנזק העודף שמעל סכום הפיצוי שתהיו זכאים לקבל מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961.

כיסויים נוספים הקשורים לקבלת שירותים

ID-100268482-300x300

 

חברות הביטוח מאפשרות רכישת כתבי שירות – הסכמים המקנים שירותים נוספים ביחד עם פוליסת ביטוח הדירה. כתב השירות הנפוץ הוא כתב שירות לטיפול בנזקי צנרת, איטום ושירותי חירום.

בשלב הצעת הביטוח (טרם רכישת הפוליסה) יעמדו בפניך שתי אפשרויות לבחירת שרברב במקרה של נזקי מים לדירה או לתכולה:

 1. מסלול של שרברב פרטי – יאפשר לכם להזמין כל שרברב שתרצו לשם תיקון נזקים הנכללים בביטוח (יתכן ומסלול זה ייקר את מחיר הביטוח ואת ההשתתפות העצמית).
 2. מסלול של רשימת שרברבים – יאפשר לכם לבחור שרברב אך ורק מרשימת שרברבים שאושרו על ידי המבטח (מחיר הביטוח וההשתתפות העצמית במסלול זה בדרך כלל נמוכים יותר).

 

 
ט.ל.ח   התנאים המחייבים הינם אלה המופיעים בתנאי הפוליסות של חברות הביטוח
אין לראות באמור באתר משום ייעוץ או המלצה לרכישת מוצר מסוים או העדפתו על פני מוצר אחר.